Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á Quý 2 2021

Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà đầu tư, giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Từ đó giúp các nhà đầu tư có quyết định đầu tư sáng suốt. 

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Bắc Á đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần kinh doanh, lành mạnh, hiệu quả, là địa chỉ tin cậy của khách hàng. Trong những năm qua Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á đã không ngừng có những phát triển vượt bậc. Bài viết này sẽ giúp ta hiểu hơn về tình hình hoạt động thông qua việc Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á Q2 2021:

Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh)- Bảng cân đối kế toán

phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á- bảng cân đối kế toán

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) tổng nguồn vốn quý 2 năm 2021 đạt hơn 111,282 tỷ đồng, tăng hơn 355 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 0.3% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn của Bắc Á trong thời kỳ này chủ yếu huy động từ:

Tiền gửi của khách hàng tăng hơn 4748 tỷ đồng (+5.6%). Hơn nữa, tiền gửi khách hàng cũng chiếm tỷ trọng lớn (80%) trong tổng nguồn vốn .  Tiền gửi khách hàng tăng cho thấy được uy tín của ngân hàng, góp phần làm tăng quy mô hoạt động và quy mô tín dụng của ngân hàng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, tiền gửi khách hàng tăng cũng đồng nghĩa với chi phí lãi trả cho khách hàng cũng tăng lên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngân hàng.

Sự gia tăng của vốn chủ sở hữu: Q2/2021 đạt hơn 8673 tỷ đồng, tăng hơn 575 tỷ đồng (+7.1%) so với cùng kỳ. Vốn chủ tăng góp phần tăng quy mô nguồn vốn cũng như tiềm lực tài chính của ngân hàng, tạo điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, tăng khả năng phục vụ khách hàng, giúp ngân hàng tăng gối đệm thanh khoản. Tuy nhiên, ngân hàng cũng sẽ đối mặt với bài toán chi phí sử dụng vốn và chi trả cổ tức cho cổ đông sao cho hợp lý, hiệu quả nhất.

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) tổng ngồn vốn tăng tương đương với tổng tài sản tăng. Sự phân bổ nguồn vốn vào tài sản chủ yếu:

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 69% ) trong tổng tài sản. Cho vay khách hàng tăng hơn 3978 tỷ đồng (+5.4%) cho thấy việc sử dụng vốn của Ngân hàng Bắc Á có hiệu quả, ngân hàng có khả năng thu hồi nợ đầy đủ, đúng hạn và có lợi nhuận từ mỗi khoản vay của khách hàng, đồng thời cũng tạo được uy tín đối với khách hàng hiện tại và tương lai. Từ đó tạo cơ sở để  ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) chứng khoán đầu tư chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng tài sản với 10.43%, tuy nhiên khoản  tài sản này lại giảm tương đối nhiều so với Quý2/ 2020 (- 24.5%).  Đây là một trong những kênh đầu tư sinh lời của ngân hàng, góp phần đảm bảo dự trữ thanh khoản, ổn định thu nhập của ngân hàng. Chứng khoán đầu tư giảm, cho thấy để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro do sự biến động của thị trường chứng khoán do ảnh hưởng của dịch Covid 19 ngân hàng Bắc Á đã giảm nguồn vốn đầu tư vào tài sản này. 

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) chứng khoán kinh doanh tăng hơn 4035 tỷ đồng (+71.7%) đã mang lại khoản lợi nhuận ngắn hạn tương đối cho Ngân hàng Bắc Á. Đây cũng được coi là hoạt động đầu tư ngắn hạn của Ngân hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng cũng phải chấp nhất rất nhiều rủi ro đặc biệt là rủi ro hệ thống.

Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) – Báo cáo kết quả kinh doanh

phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) lợi nhuận sau thuế Quý 2 2021 đạt hơn 164 tỷ đồng, tăng hơn 24 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 17.6%. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do:

Thu nhập lãi thuần Quý 2 2021 đạt hơn 575 tỷ đồng, tăng hơn 64 tỷ đồng (+12.65%), nguyên nhân là:

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng hơn 115 tỷ đồng (+5.1%), tăng trưởng tín dụng (+5.4%)  phần lớn là nhờ dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 69 tỷ đồng.

Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự cũng sẽ tăng theo là hơn 50 tỷ đồng (+2.9%) là do ngân hàng tăng khoản tiền gửi khách hàng (nguồn tiền chủ yếu của ngân hàng). Thu nhập lãi thuần tăng là cơ sở gia tăng biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng.

Các nguồn thu ngoài lãi đều giảm, thậm chí là còn thua lỗ. Nhất là mua bán chứng khoán đầu tư lỗ hơn 1 tỷ đồng,trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 15 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối thì vẫn tiếp tục lỗ gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á vẫn báo lãi sau thế Q2/ 2021 tăng hơn 17%, có mức tăng trưởng dương từ lợi nhuận, điều này là do việc cắt giẳm gần 52% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ.

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) xét tới kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ta cũng phải đề cập tới các hệ số khả năng sinh lời:

Hệ số khả năng sinh lời ròng vốn kinh doanh (ROA) = Lợi nhuận sau thuế / vốn kinh doanh bình quân. Theo phân tích báo cáo tài chính, ROA Q2/ 2021 của Ngân hàng Bắc Á đạt 0.15%, tăng 0,02% so với cùng kỳ; còn hệ số khả năng sinh lời vốn chủ (ROE) = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân. ROE của Ngân hàng Bắc Á Q2/ 2021 đạt 1.9%, tăng 0.2% so với Q2/ 2020.

Nguyên nhân hai hệ số khả năng sinh lời đều tăng là do cả lợi nhuận sau thuế, vốn kinh doanh và vốn chủ sở hữu của ngân hàng đều tăng. Và như Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng là do ngân hàng cắt giẳm gần 52% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ. Chỉ số ROE tăng, sẽ tăng khả năng sinh lời cho các chủ sở hữu, lợi nhuận phân phối cho chủ sở hữu tăng sẽ có ảnh hưởng tích cực trong việc thu hút vốn của các nhà đầu tư trên thị trường vào ngân hàng.

Phân tích báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á- BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ bảng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ ta thấy tổng lưu chuyển tiền thuần trong Q2/ 2021 âm (-3.991 tỷ đồng) và giảm hơn 4.222 tỷ đồng so với cùng kỳ, do:

Trong Quý 2 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều âm, trong khi đó lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính lại chỉ bằng 0, chính vì vậy mà tổng lưu chuyển tiền thần trong kỳ lại âm. Mặc dù theo báo cáo kết quả kinh doanh, Quý 2/2021 ngân hàng Bắc Á vẫn báo lãi sau thuế ( lợi nhuận sau thuế đạt hơn 164 tỷ đồng, tăng 17.6% so với Q2/2020), chứng tỏ rằng trong Q2/ 2021 dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư không đủ để bù đắp các khoản chi đã chi ra.

Hơn nữa, khi Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) ta cũng thấy được khoản tiền và tương đương tiền cuối Q2/ 2021 (có hơn 9330 tỷ đồng) giảm hơn 3219 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là dấu hiệu không hề tốt đối với ngân hàng. Lưu chuyển tiền thuần âm, tiền và tương đương tiền giảm ảnh hưởng tới khả năng thanh toán, chi trả cổ tức. Khả năng tạo tiền từ các nguồn vốn âm sẽ ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn cũng như việc duy trì các hoạt động của ngân hàng.

Ngoài Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) các chỉ tiêu liên quan tới các bản báo cáo tài chính trên ta cũng cần quan tâm tới một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ bao phủ nợ xấu,….

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) Quý 2/ 2021, tổng nợ xấu tăng nhẹ 2% so với cuối năm 2020, dẫn tới tỷ lệ nợ xấu cũng tăng nhẹ từ 0,79% lên 0,82%. BAB trở thành một trong 5 ngân hàng niêm yết có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Tỷ lệ nợ xấu thấp giúp cho ngân hàng không bị mất vốn, tồn đọng vốn, giúp cho tình hình tài chính của ngân hàng được củng cố.

Nhưng tỷ lệ nợ xấu lại có sự tăng nhẹ. Trong tình hình dịch Covid 19 kéo dài và phức tạp hiện nay, nếu ngân hàng không kiểm soát tốt thì sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro trong thanh toán, khả năng tiếp cận vốn, hoạt động tín dụng bị giới hạn, giảm uy tín cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng Bắc Á (baocaotaichinh) tỷ lệ bao phủ nợ xấu là chỉ tiêu phản ánh mức độ trích lập dự phòng của ngân hàng đối với nợ xấu, đánh giá khả năng phòng thủ của ngân hàng trước những rủi ro liên quan tới nợ xấu. Theo thống kê, cuối Q2 2021 tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BAB là khoảng 137%, giảm so với cùng kỳ vì Ngân hàng Bắc Á đã giảm hơn 63% mức trích lập dự phòng rủi ro.

Trong khi tỷ lệ nợ xấu có sự gia tăng nhẹ nhưng mức trích lập dự phòng lại giảm cho thấy sự đánh đổi của ngân hàng trong ngắn hạn. Vì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nên trong ngắn hạn ngân hàng sẽ vẫn có đủ năng lực tài chính để ứng phó, nên Ngân hàng Bắc Á đã giảm mức trích lập dự phòng để tránh ảnh hưởng xấu tới lợi nhuận trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu xét dài hạn thì Ngân hàng Bắc Á cần phải xem xét lại chiến lược lợi nhuận của mình.

Các bài viết khác nhiều nhà đầu tư quan tâm:

Phân tích Báo cáo tài chính Ngân hàng SGB Quý 2 2021

Phân tích đánh giá nhận định cổ phiếu FPT tiềm năng tăng trưởng Q3 2021

Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát tiềm năng tăng trưởng Q3 2021

Phân tích đánh giá nhận định cổ phiếu DIG tiềm năng phát triển Q3 2021

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Biên tập viên: Kim Oanh

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *