Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FLC Faros (ROS) Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FLC Faros (ROS) Quý 2 2021, FLC Faros là một trong những công ty thuộc dòng họ FLC. Chúng ta cùng Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FLC Faros Quý 2 2021 để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp này.

Đánh giá kết quả kinh doanh – Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FLC Faros Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công Ty FLC Faros (ROS) Quy 2 2021 KQKD

Lợi nhuận sau thuế FLC Faros Quý 2 2021 là 15 tỷ đồng, tăng 165 tỷ so với Quý 2 2020. Tuy có sự tăng lên về Lợi nhuận sau thuế nhưng đây là một con số khiêm tốn so với tổng tài sản hiện có của FLC Faros.

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FLC Faros doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán hàng hóa, và mảng này hầu như không đem lại lợi nhuận cho FLC Faros. Nhìn vào kết quả kinh doanh chúng ta đánh giá khả năng lớn FLC Faros đang thực hiện các bút toán ghi nhận doanh thu giá vốn bằng các nghiệp vụ kế toán để tăng doanh thu, những khoản doanh thu này hầu như không tạo ra lợi nhuận.

Đánh giá tình hình tài chính – Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FLC Faros Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công Ty FLC Faros (ROS) Quy 2 2021 BCDKT

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FLC Faros Khoản mục Tiền và tương đương tiền của FLC Faros tại ngày 30/06/2021 gần như đã cạn kiệt, chỉ còn 19 tỷ đồng, một lượng tiền dự trữ quá thấp so với quy mô tổng tài sản gần 12 ngàn tỷ của FLC Faros.

Cũng giống như tại Tập đoàn FLC, các khoản phải thu và trả trước người bán của FLC Faros chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản, tổng giá trị các khoản này tại ngày cuối Quý 2 2021 là 4.500 tỷ là chiếm 39% tổng tài sản. Đây là những khoản bị chiếm dụng vốn và không có khả năng sinh lời trong tương lai.

Xem thêm bài viết: Phân tích Báo cáo tài chính Tập đoàn FLC Quý 2 2021 để hiểu rõ hơn về dòng họ F.

Tổng giá trị hàng tồn kho Quý 2 2021 là 2.898 tỷ (chiếm 25% tổng tài sản) trong đó gần 2.300 tỷ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Đây là khoản các khoản chi phí dở dang nằm tại các dự án FLC Faros đang triển khai, chưa có thời gian dự kiến hoàn tất, và đương nhiên trong ngắn hạn những tài sản này sẽ chưa thể tạo ra doanh thu.

Khoản đầu tư vào các công cụ vốn Quý 2 2021 với tổng giá trị là 2.347 tỷ (chiếm 20% tổng tài sản), trong đó gần 1.100 tỷ đầu tư góp vốn vào FLC Holding, 900 tỷ đầu tư góp vốn vào Bamboo Airway. FLC Holding chúng ta không có số liệu để đánh giá về kết quả kinh doanh, Bamboo Airway tuy là một công ty có chất lượng dịch vụ tốt và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid kéo dài sẽ khiến Bamboo Airway gặp nhiều khó khăn, và trong ngắn hạn sẽ chưa thể phục hồi.

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý khi Phân tích Báo cáo tài chính Công ty FLC Faros Quý 2 2021 để đáp ứng yêu cầu của các bạn đọc giả, các nhà đầu tư quan tâm. Mời các bạn cùng đón đọc các bài viết khác liên quan.

Các bài viết khác cùng chủ đề quan tâm:

Phân tích Báo cáo tài chính Tập đoàn FLC Quý 2 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp FLC Quý 1 2021

Phân tích Báo cáo tài chính Công ty KSB Quý 2 2021

Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính chuyên sâu 5 ngày

Tác giả: Quang Vũ

Kênh: https://baocaotaichinh.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *